Збір даних

Як отримати кількісні та якісні дані серед безлічі статистичної інформації та як її організувати і візуалізувати у зрозумілий спосіб?   

Якісні та кількісні дані про громаду дозволяють приймати поінформовані рішення та відслідковувати їх ефективність у часі. 

 

Першим етапом будь-якої роботи, повязаної з прийняттям рішень, є збір даних, на базі яких можна прийняти обґрунтовані рішення. Процес розробки концепції не є виключенням і потребує попереднього збору широкого набору даних.   

Дані мають відображати поточний рівень розвитку громади в тій чи іншій сфері (демографічній, економічній, земельних ресурсах, інфраструктурній тощо). Співставлення даних за різні роки дозволяє визначити динаміку і робити прогноз розвитку ОТГ. 

В рамках програми “Інтегроване просторове планування для ОТГ” був здійснений збір вихідних даних щодо 30 ОТГ для розробки концепцій просторового розвитку. Збір даних здійснювався дослідницькою командою CANactions School за сприяння робочих груп ОТГ, а також був заснований на розробленній CANactions School методології збору даних.  Збір даних складався з набору індикаторів, що характеризують три виміри сталого розвиткуекономічний, екологічний та соціальний

Базовими складовими, або вимірами сталого розвитку є соціум, економіка та довкілля (як біосфера, так і всі штучні ландшафти). Основами сталого розвитку є збереження екосистем, громадська участь, справедливість у доступі до ресурсів та турбота про прийдешні покоління.  

Методологія спирається на статистичні методи аналізу структури та динаміки населення, а також на методи стратегічного аналізу довкілля, системи розселення та землекористування. За цими індикаторами здійснюється збір, обробка та аналіз даних.

Ключові дані та характеристики, які потрібно взяти до уваги під час аналізу соціально-просторових особливостей громади, за сферами життєдіяльності:

Демографічні

Статево-вікова структура та етнічна структура

Природний та механічний (міграція) приріст/скорочення.

Динаміка населення за населеними пунктами

Інфраструктура

Забезпеченість населення закладами інфраструктури

Присутність на території громади об’єктів сфери послуг

Інфраструктура спорту та дозвілля

Мобільність

Транспортна доступність (доступність до центру ОТГ, району та області, громадський транспорт)

Кількість зареєстрованих на території громади транспортних засобів

Звязаність населених пунктів

Наявність та якість пішохідної та велосипедної інфраструктури.

Якість дорожнього покриття

Безпека руху

Зайнятість земель та їх юридичний статус (власність, цільове призначення)

Частка с/г земель (та її підкатегорій – рілля, пасовища, багаторічні насадження та інші)

Кількість забудованої території

Частка лісів

Кількість вакантних земель до загальної площі ОТГ

Частка придоохоронних територій

Водоймa

Економіка. Зайнятість та добробут. Бюджет

Кількість субєктів господарювання (зареєстрованих у межах громади та поза, але фізично перебувають на її території)

Частка людей, що живе за межею бідності, перебувають у складних життєвих обставинах та отримують соціальну допомогу від держави (субсидії)

Основні джерела надходження до бюджету

Фінансова спроможність (власні доходи на одного мешканця, частка власних податкових надходжень у структурі бюджету, рівень дотаційності бюджету, капітальні видатки на одного мешканця)

Зайнятість населення за галузями економіки

Питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах

Середньорічна зарплата (розмір пенсії та стипендій)

Динаміка надходжень місцевих податків та зборів

Екологія (стан довкілля). Енергоефективність

Якість води, грунтів та повітря

Наявність переробки сміття

Витрати на утеплення житла та витрати електроенергії

Основні джерела забруднення

Наявність несанкційованих сміттєзвалищ

Культура, історія

Наявність історико-культурних памяток (внесених у реєстр і поза ним)

Наявність музеїв

Місцеві особливості нематеріальної культури – звичаї, cвята, місцева кухня, музичні гурти, ментальний образ міcцевості та її ідентичність

Політика. Релігія

Наявність політичних партій, громадських організацій, релігійних спільнот та кількість активних членів, сфера їх діяльності

Житло, громадський простір. Містобудівна та інша документація

Інформація про житловий фондйого тип, стан та власність 

Наявність та стан громадських просторів

Стан містобудівної документації ОТГ та сусідніх територій (генеральні плани, детальні плани територій, схеми планування району, області та України)

Наявні інші документищо стосуються розвитку ОТГ – плани соціально-економічного розвитку, стратегії розвитку

Застереження: до статистичних даних потрібно ставитись доволі критично з двох причин. Вони не завжди показують реальну ситуацію через обмеження, які існують в методології збору даних Державної служби статистики України (наприклад, статистика не дає реальної цифри безробітних, оскільки враховує тільки тих, що зареєстровані на біржі праці). Статистичні дані є кількісною інформацію, тому не беруть до уваги якісну сторону певних явищ.  

Також варто врахувати, що межі більшості ОТГ будуть змінені у наступні роки у зв’язку з приєднанням необ’єднаних територій та переглядом меж і складу наявних ОТГ, що зумовлює радше динамічну, ніж статистичну, просторову конфігурацію досліджуваних ОТГ.

З огляду на це, окрім кількісних даних у вигляді показників чи символів існують також якісні дані, які є у вигляді тексту та надають глибоку характеристику певного явища (наприклад, особливості ставлення людей до змін, що відбуваються у громаді чи описаний досвід жителів у громадському просторі). 

Джерелами даних можуть бути: 

• Державна служба статистики; 

• Обласні управління статистики; 

• Департаменти органів місцевого самоврядування; 

• Сільради (детальна характеристика окремих сіл у “Соціально-економічна характеристика села. Форма-1” та у господарських книгах); 

• Архіви (історичні карти та кадастрові карти, історичний опис місцевості та інше); 

• Податкова адміністрація; 

• Держгеокадастр та інші держреєстри; 

• Онлайн ресурсипублікації дослідницьких інституцій, карти (open street, тощо), звіти міжнародних організацій; 

• Власні дослідження (із залучення досвідчених фахівців), наприклад проведення опитування громадської думки чи інших заінтересованих сторін; 

• Жителі, що надають/позначають інформацію на онлайн картах. 

 

Важливою частиною збору даних є наявність їх часової та геопросторової прив’язки. Кожен показник повинен мати зазначений час, станом на який він є актуальним (рік і місяць), та зазначену частину території, якої він стосується. У випадку їх відсутності, такі дані не мають сенсу використання. 

Дані можуть бути представлені у вигляді таблиць, проте візуалізація через діаграми та іншу інфографіку полегшує їх сприйняття/розуміння та відповідно аналіз. 

Приклад: 

Відображення даних зі сфери “Здоров’я”
(
Проект інтегрованого розвитокуЧернівці – 2030”)

Відображення даних зі сфери “Технічна інфраструктура”
(
Проект інтегрованого розвитокуЧернівці – 2030”)

Відображення даних зі сфери “Транспорт та мобільність”
(
Проект інтегрованого розвитокуЧернівці – 2030”)