SWOT

Термін SWOT утворено першими літерами англійських слів: (Strengths) сильні і (Weaknesses) слабкі сторони, (Opportunities) можливості і (Threats) загрози. Філософію SWOT можна окреслити, як: спирайся на сильні сторони, усувай слабкості та використовуй можливості¹.

SWOT аналіз—це інструмент, що дає можливість зробити комплексний аналіз стану розвитку ОТГ. Дозволяє зрозуміти, які у громади є сильні та слабкі сторони, визначити можливості, що відкриваються перед нею, та зовнішні фактори, що можуть перешкоджати досягненню цілей розвитку.

Переваги методу SWOT аналіза: 

оперативний, універсальний та легкий у застосуванні; 

потребує незначних ресурсів; 

ефективний на початкових фазах роботи над стратегіями та концепціями просторового розвитку; 

Слабкості методу: 

суб’єктивність та залежність від учасників аналізу;

якісний і не включає кількісних оцінок та конкретних статистик.  

Результати SWOT аналізу представляються у формі матриці.

Сильні сторони

Це існуючі внутрішні ресурси та ознаки ОТГ, що мють або можуть мати позитивний вплив на якість життя та майбутній розвиток громади.

Підгрунтя:
Комплексний аналіз всіх сфер функціонування ОТГ, аналіз заінтересованих сторін.

Чим унікальна ОТГ? Що є в громаді і відсутнє в інших громадах у регіоні?

Що в громаді відбувається або може відбуватись добре?

До яких ресурсів має доступ громада?

У чому преваги громади? Що громада робить краще за інших?

У чому бачать ваші переваги люди з-зовні ОТГ?

S

W

Слабкі сторони

Внутрішні ознаки, процеси та обмеження, що перешкоджають або шкідливі для розвитку ОТГ та добробуту її жителів.

Підгрунтя:
Комплексний аналіз всіх сфер функціонування ОТГ, аналіз заінтересованих сторін.

• Що треба змінити або поліпшити в ОТГ? Які існують проблеми (економічні, соціальні, екологічні, демографічні, проблеми мобільності тощо)?

• Яких дій та явищ, що відбуваються слід уникати?

• Чим громада гірша за інші в регіоні? Що жителі та інші вважають негативним в громаді?

• Що вливає на те, що не з’являються нові проекти (громадські, інвестиційні тощо)?

Можливості

Це зовнішні тенденції, обставини, умови та чинники, що будуть сприяти досягненню цілей ОТГ. А також шанси, що відкриваються у майбутньому за умови посилення існуючих сильних сторін громади.

Підгрунтя:
PESTLE аналіз, стратегічні документи регіонального та національного рівня, аналіз заінтересованих сторін, аналіз географічного, економічного та політичного положення ОТГ та зв’язків на регіональному, національному та глобальному рівні, аналіз сильних сторін

• Які існують умови, які можна використати для посилення ОТГ?

• Які тенденції (соціальні, економічні, технологічні) будуть сприяти розвитку?

• Які шанси можуть з’явитись у громади на основі існуючих сильних сторін?

• Які зовнішні фактори (на регіональному, національному та глобальному рівнях) позитивно впливають на ОТГ?

• Які регіональні, національні та міжнародні проекти можуть позитивно вплинути на громаду?

O

T

Загрози

Це зовнішні обставини, виклики та загрози з якими зіштовхується ОТГ, що перешкоджають або обмежують можливість досягнення поставлених цілей розвитку.

Підгрунтя:
PESTLE аналіз, стратегічні документи регіонального та національного рівня, аналіз заінтересованих сторін, аналіз географічного, економічного та політичного положення ОТГ та зв’язків на регіональному, національному та глобальному рівні,  аналіз слабких сторін

Які тенденції та зміни регіонального, національного та глобального рівнів можуть перешкодити або обмежити розвиток ОТГ?

Які зовнішні фактори та обставини можуть негативно вплинути або загрожувати ОТГ?

Які виклики та ризики постають перед громадою, які вона не може контролювати?

Приклад: 

Матриця загального SWOT аналізу Гуляйпільської ОТГ
(Запорізька область)

До сильних та слабких сторін належать внутрішні аспекти, чинники та ресурситакі, що перебувають у власності громади, або які вона може контролювати. Сильні та слабкі сторони визначають сучасний стан ОТГ. 

Можливості та загрози—це зовнішні фактори та тенденції—такі, що можуть вплинути на розвиток громади, але не перебувають під її контролем².  Наприклад, географічне розташування ОТГ визначає можливості або загрози. Можливості та загрози також відображають можливі майбутні зміни, викликані даними факторами.  

Часто один і той самий фактор може розглядатись водночас і як сильна, і як слабка сторона, або можливість та загроза. 

Послідовність дій SWOT аналізу 

1

Підготовчий аналітичний етап. Підготовка резюме ключових результатів секторального аналізу ОТГ, їх розподіл на 4 сегменти SWOT. Підготовка витягу із PESTLE аналізу, класифікація факторів за 4-ма сегментами SWOT. Оцінка стратегій та планів соціально-економічного розвитку регіонального/національного/міжнародного рівнів. 

2

Залучення. Проведення громадських консультацій серед жителів та інших заінтересованих сторін для збору сильних та слабких сторін громади, викликів та можливостей. Аналіз отриманих результатів.

3

Семінар з розробки матриці SWOT аналізу. Проведення SWOT аналізу розширеною робочою групою, із залученням внутрішніх та зовнішніх експертів, представників та представниць від муніципалітету та інших заінтересованих сторін. Матриця SWOT аналізу ґрунтується на попередньому аналізі, результатах залучення та оцінках учасників семінару.  

Результати аналізу бажано відобразити, як у матриці, так і за допомогою карт. 

Приклад: 

Матриця загального SWOT аналізу та її відображення на картах громади Ржищівської ОТГ (Київська область)

Розробка узагальненого SWOT аналізу передбачає проведення аналізу на декількох рівнях:  

Секторальний SWOT аналіз:

– економіка та зайнятість;
– навколишнє середовище;
– мобільність;
– житло та просторовий розвиток;
– культура та туризм;
– демографія;
– соціальна інфраструктура;
– інженерна інфраструктура;
– сфера послуг;
– історична спадщина;
– управління та громадська участь.

SWOT аналіз для центрального населеного пункту ОТГ та для інших населених пунктів окремо.

Аналіз за окремими населеними пунктами дає можливість більш детально зрозуміти роль та місце окремих населених пунктів в ОТГ, а також оцінити рівень рівномірного розвитку громади. Даний зріз є бажаним, однак не обов’язковим.   

Центр громади

Селище 1

Село 1

Село 2

Узагальнений SWOT аналіз.

Відображає ключові риси, фактори, пріоритети та тенденції виявлені на рівні населених пунктів та у різних секторах, що мають значення та вплив на розвиток ОТГ.  

Приклади: 

Узагальнений SWOT аналіз, що відображає ключові риси, фактори, пріоритети та тенденції виявлені на рівні населених пунктів та у різних секторах, що мають значення та вплив на розвиток ОТГ.  

Матриця SWOT аналізу Комиш-Зорянської ОТГ (Запорізька область). Приклад відображає перехід від секторального до загального SWOT аналізу. 

 

Основні вимоги до застосування методу³:  

Методом генерації ідей для SWOT аналізу є мозковий штурм 

Бажаним є залучення жителів та інших заінтересованих сторін 

Оцінки мають бути реалістичними та прагнути до об’єктивного опису ситуації  

Потребує порівняння ОТГ з іншими ОТГ регіону 

Бажаним є залучення зовнішніх експертів для більш об’єктивної оцінки 

Необхідним є чітке розділення між наявною ситуацією та можливостями і загрозами в майбутньому 

Формулювання мають бути конкретними та чіткими, включаються лише ключові фактори 

SWOT матриця має бути зрозумілою та простою у використанні 

Під час аналізу мають бути представлені думки різних експертів та різних груп інтересів.

Приклад: 

Матриці секторального та загального SWOT аналізів Мирогощанської ОТГ (Рівненська область) 

Приклад відображає результат мозкового штурму команди Мирогощанської ОТГ (перше зображення) та загальну матрицю SWOT аналізу, створену на основі його результатів (друге зображення). 

 

Матриця SWOT аналізу Шацької ОТГ (Волинська область) 

Команда Шацької ОТГ відзначає, що громада є туристично привабливою, існує значний потенціал розвитку нових туристичних напрямків, одночасно збільшення кількості туристів може призвести до погіршення екологічної ситуації в ОТГ. 

 

1. Методологія планування регіонального розвитку в Україні http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf  

2.Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. https://surdp.eu/uploads/files/SP_OTG_Methodology_UA.pdf 

3.Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. http://despro.org.ua/media/articles/04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann.pdf