TOWS

Термін (акронім) TOWS створено першими літерами англійських слів: (Threats) загрози, (Opportunities) можливості, (Weaknesses) слабкі сторони (Strengths) сильні. Філософія методу: використовуй сильні сторони для розвитку можливостей та нівелювання загроз, мінімалізуй слабкі сторони завдяки можливостям.

TOWS є логічним продовженням SWOT аналізу. Під час SWOT ми підсумовуємо результати комплексного аналізу ОТГ.

TOWS дає можливість:

згенерувати можливі стратегії майбутнього розвитку.

знайти відповідь, як використати внутрішні особливості громади для впливу на зовнішні фактори (та навпаки) із користю для ОТГ.

пріоритезувати стратегії, однак не надає інструмент вибору «найбільш підходящої».

Недолік методу: результати залежать від якості проведеного SWOT.

Матриця TOWS аналізу — це інструмент, що домагає скомбінувати результати SWOT аналізу так, щоб згенерувати можливі варіанти сценаріїв розвитку ОТГ. Метою аналізу є пошук зв’язку між характеристиками та факторами із різних секторів SWOT та розробка стратегій посилення й нівелювання на їх основі.

TOWS матриця стратегічних альтернатив

Монтажна область 11

В результаті застосування TOWS мають бути розроблені обґрунтовані стратегії,  які будуть «максимально адаптовані до вихідних умов місцевого розвитку з урахуванням зовнішніх чинників впливу на майбутнє»¹.

Етапи реалізації TOWS аналізу та розробки можливих стратегій розвитку².

Розробка матриці SWOT аналізу

Пошук зв’язків між категоріями в різних секторах  SWOT аналізу

Побудова TOWS матриці

Розробка стратегії на основі TOWS матриці

Приорітезація стратегій

1. Розробка матриці SWOT аналізу

SWOT аналіз детально описаний на відповідній сторінці цього сайту.

2. Пошук зв’язків між категоріями в різних секторах SWOT аналізу

Для всіх категорій шукаємо зв’язки між сегментами:

Можливостями (O) та сильними сторонами (S) – які сильні сторони можуть збільшити можливості, і навпаки, які можливості можуть підсилити сильні сторони?

Загрозами (T) та слабкими сторонами (W) – які слабкі сторони посилюють загрози, і, які загрози загострюють слабкі сторони?

Можливостями (O) та слабкими сторонами (W) – які можливості можуть мінімізувати або зменшити слабкі сторони, і, які можливості можуть «закритись», якщо не будуть вирішені слабкі сторони?

Загрозами (T) та сильними сторонами (S) – які сильні сторони можуть протидіяти загрозам, і, які загрози можуть нівелювати сильні сторони?

Приклад: 

Під час роботи над концепцією просторового розвитку у програмі «Інтегрований просторовий розвиток для ОТГ» команда Тетерівської громади (Житомирська область) розробила матрицю SWOT аналізу. Командою було проведено аналіз SWOT на предмет взаємозв’язків між сильними сторонами та можливостями, сильними сторонами та загрозами, слабкими сторонами та викликами тощо. В прикладі представлені аналіз деяких можливих зв’язків між різними категоріями матриці SWOT та наведено витяг із висновків за результатами аналізу.

Висновки:

Перетин сильних сторін та можливостей громади:

Громада має змогу використати своє географічне положення, а саме близькість до обласного центру Житомирської області.

Природні ландшафти громади закладають передумови для розвитку туристично-рекреаційної сфери, в тому числі—сільського, зеленого, оздоровчого, спортивного туризму.

Залучення в громаду додаткових ресурсів (кошти ДФРР, гранти) дозволить покращити інфраструктуру в ОТГ і тим самим створити передумови для підвищення рівня якості життя.

Перетин слабких сторін та ризиків/сильних сторін:

Відтік за межі громади кваліфікованих кадрів обмежуватиме розвиток існуючих та створення нових бізнесів, а також матиме негативні наслідки для зростання демографічного навантаження особами старшого віку, чим спричинятиме додаткові витрати місцевого бюджету.

Несприятливі інвестиційні умови можуть створити перешкоди для розвитку діяльності санаторію “Дениші” як одного зі стратегічних об’єктів ОТГ у туристично-оздоровчому напрямку. 

3. Побудова TOWS матриці

Для побудови TOWS матриці необхідно:

У секторах SWOT аналізу залишити лише ключові характеристики, що мають зв’язки із категоріями в інших секторах. Рекомендовано мати до 5 пунктів у кожному секторі матриці SWOT аналізу. Важливо залишити лише ключові характеристики, щоб не перенавантажити матрицю TOWS та мати можливість обрати найбільш пріоритетні стратегії.

Підготувати шаблон матриці TOWS.

Заповнення матриці TOWS: для кожної пари категорій із різних секторів, що мають зв’язок, запропонувати можливі сценарії посилення, або підтримки, або зменшення, або нівелювання.

Приклад: 

Приклад матриці TOWS аналізу для розробки пілотного проекту “What a tower for Zhytomyr” в рамках концепції інтегрованого розвитку м. Житомир. Матриця розроблена командою студентів освітньої програми CANactions School ASIUD 2016/2017,що працювала над кейсом м. Житомир.

4. Розробка стратегій на основі TOWS матриці

Проаналізуйте всі можливі стратегічні варіації з TOWS матриці, розробленої на попередньому етапі. Оберіть декілька (2-3) найбільш значимих стратегій для кожного сектору TOWS (S-T, S-O, W-O, W-T) та деталізуйте їх.

TOWS аналіз дає можливість розробити стратегії 4 типів:

«Сильні сторони—можливості» або «maximaxi» стратегія — використання можливостей для посилення сильних сторін. Є наступальною та вважається «безпрограшною стратегією». Вона пов’язана із меншими витратами та буде успішною з великою ймовірністю. Рекомендується застосовувати на початкових етапах розвитку ОТГ та за умови необхідності розбудовувати зв’язки та позиції громади.

«Слабкі сторони—можливості» або «maximini» стратегія — запобігання слабким сторонам із використанням можливостей. Носить оборонний характер. Спрямована на відкриття нових можливостей. Використовується в ситуації, коли всі наявні можливості вже були використані. Під час реалізації легка в управлінні процесами, оскільки більшість факторів контрольовані органами місцевого самоврядування.

«Сильні сторони—виклики» або «minimaxi» стратегія — застосування сильних сторін для мінімізації загроз. Є оборонною стратегією. Доцільно застосовувати для ОТГ, що мають «сильну конкурентну позицію», що потребують запобігання певних зовнішніх загроз2. Важка в плануванні, оскільки більшість зовнішніх факторів не залежать від органів влади ОТГ.

«Слабкі сторони—виклики» або «minimini» стратегія — усунення слабких сторін для запобігання загроз. Оборонна стратегія. Варто застосовувати для вже добре розвинених ОТГ. Є ризикованою та потребує багато ресурсів. У разі успішного впровадження стратегії є можуть відкритись нові напрямків розвитку ОТГ1.

З більш детальним описом процесу розробки різних типів стратегій можна ознайомитись у розділі «Стратегічні та операційні цілі»

Приклад: 

Приклад процесу виокремлення стратегічних цілей на основі матриць SWOT та TOWS аналізів для сфери культури та спадщини м. Івано-Франківськ, розроблена командою студентів першої освітньої студії CANactions School 2015-2016.

5. Пріоритезація стратегій

Проаналізуйте розроблені варіанти стратегічних рішень у чотирьох секторах TOWS матриці та оберіть 2-3 пріоритетні2.

Основи для пріоритезації:

1) легкість досягнення — першочерговими мають бути важливі стратегії, але такі, які можна реалізувати в короткі терміни;

2) можливість отримати найбільше переваг—першочергово обирати стратегії, які принесуть найбільше позитивних зрушень у громаді та потребують менше ресурсних затрат;

3) комплексність — обирати ті стратегії, що включають якомога більше категорій зі SWOT матриці та впливають на декілька сфер життя ОТГ.

1.Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. http://despro.org.ua/media/articles/04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann.pdf

2.https://expertprogrammanagement.com/2019/05/tows-matrix-analysis/

3.Методологія планування регіонального розвитку в Україні http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf