Сценарії просторового

розвитку

На розвиток громади впливають багато різноманітних факторів, що можуть як позитивно так і негативно вплинути на її майбутнє.  В умовах невизначеності необхідно чітко розуміти ключові тенденції та можливі альтернативні сценарії розвитку ОТГ. Важливо мати стратегічні відповіді на будь-які можливі сценаріїв майбутнього. 

Побудова сценаріїв просторового розвитку—це прогностичний аналітичний інструмент, спрямований на формулювання можливих альтернативних картин майбутнього (сценаріїв) та вибору базового сценарію, що ляже в основу стратегії. Він ґрунтується на сценарному підході до планування. Метод передбачає дослідження існуючих тенденцій розвитку території з урахуванням факторів, що можуть виникнути у майбутньому та матимуть критичний вплив. На основі аналізу таких факторів формулюються альтернативні сценарії майбутнього. На основі сценаріїв розробляються альтернативні стратегії. При цьому для розробки концепції за основу береться базова (відправна стратегія), а альтернативні варіанти вступають в дію за умови критичних змін, передбачених альтернативними сценаріями.  

Сценарний підхід прийшов з економіки та управлінських теорій. Він виник як альтернатива лінійному плануванню. Метод є ефективним в ситуації планування в умовах невизначеності та швидких соціальних, економічних та політичних змін.  

Аналіз тенденцій середовища

Розробка альтернативних сценаріїв

Вибір найбільш ймовірних сценаріїв

Формулювання стратегії відповідно сценаріїв

Основи застосування підходу: 

• На майбутній розвиток впливають багато факторів та рушійних сил, що є невизначеними та важко прогнозованими. 

• Стратегія – це процес (а не разова акція планування), що передбачає прийняття серії стратегічних рішень на основі моніторингу зміни середовища. 

• Інтегрована стратегія має гуртуватись на альтернативних стратегіях, що відповідають на різні сценарії розвитку. Відповідно інтегрована стратегія – це гнучкий до змін інструмент.  

Етапи розробки сценаріїв просторового розвитку: 

1. Аналіз вихідної ситуації, зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на майбутній розвиток ОТГ. Вибір ключових факторів впливу та визначення напрямків їх впливу (позитивний чи негативний). Основою для аналізу є результати SWOT та PESTLE.  

2. Формулювання тенденцій розвитку громади за умови впливу даних факторів. 

3. Формулювання на рівні гіпотез всіх можливих альтернативних сценаріїв майбутнього за умови посилення чи зменшення виявлених тенденцій. Сценарії можуть бути комплексними для ОТГ або секторальними. Метод формулювання – «Мозковий штурм». 

4. Побудова сценарної матриці. 

5. Формулювання критеріїв, на основі яких буде здійснений вибір сценаріїв, що стануть основою стратегії розвитку. Оцінка напрацьованих сценаріїв на основі критеріїв. 

6. Вибір декількох найбільш вірогідний сценаріїв. Детальне пропрацювання обраних сценаріїв. 

7. Формулювання стратегій розвитку ОТГ для кожного обраного сценарію розвитку.  

Альтернативні сценарії можуть бути представлені, і як віяло можливих напрямків розвитку, так і  як відповідь на різні зміни в навколишнього середовища та умов розвитку. Сценарії можуть бути представлені у форматі набору можливих візій майбутнього, а також використовуватись як аналітичний інструмент для вибору необхідних напрямків розвитку.  

Формулювання альтернативних сценаріїв розвитку для визначеної території, спираючись на визначені принципи 

Формулювання альтернативних сценаріїв розвитку для визначеної території спрямований на аргументований вибір ключових стратегій. 

Матриця можливих сценаріїв розвитку — це  альтернативні картини майбутнього. Матриця сценаріїв будується на основі аналізу вихідних умов та зовнішніх факторів впливу. Сценарії можуть як кардинально відрізнятись, так і мати незначні відмінності. В основу сценаріїв також можуть бути закладені вихідні незмінні принципи розвитку. Вибір сценарію, що стане основою концепції здійснюється на основі заданих критеріїв (аналітичних чи на основі результатів громадських консультацій).

Приклад: 

Стратегія передбачала розробку трьох альтернативних сценаріїв розвитку:

Варіант 1 («смайл»): Ревіталізація північної індустріальної зони;
Варіант 2: Розвиток привокзального району на сході;
Варіант 3: Помірне нарощування.

 

В стратегії зазначено, що “Всі ці сценарії враховують координацію міського та транспортного планування, але трохи розрізняються за напрямками розвитку… сценарії … використовуються для порівняння напрямків розвитку, але, ще більш, – для обговорення можливостей і “рамок маневру” для пропонованих ідей”. 

Всі сценарії ґрунтуються на базовому “нульовому сценарії”, який був визначеній в стратегії міста Вінниця. “Основна, вісь схід-захід, яка вимагає переоцінки (вул.Келецькавул.Пирогова – вул.Соборна) має надто важливе значення як на рівні просторового розвитку, так і на технічному рівні менеджменту трафіку. Цей основний просторовий “хребет” інтегрований у всі пропоновані сценарії, які, крім того, припускають розвиток нових міських структур, а також локальний і загальноміський менеджмент трафіку.

«Що якщо?» метод формулювання тенденцій розвитку ОТГ та визначення сценаріїв 

«Що якщо?» метод дає можливість комплексно проаналізувати тенденції розвитку громади та отримати прогнозні сценарії розвитку. Альтернативні сценарії формулюються на основі передбачення загострення тенденцій або їх зміни. Дає можливість зрозуміти як конкретний фактор може вплинути на розвиток громади та швидко реагувати на зміни.

Приклад: 

Під час роботи над концепцією просторового розвитку команда розробників/ць Великобілозерської ОТГ (Запорізька область) проаналізувала ключові тенденції розвитку та розробили альтернативні сценарії розвитку громади із застосуванням методу «Що якщо?». 

Розбудова Позитивного-Негативного-Реалістичного сценаріїв розвитку 

Підхід передбачає побудову гіпотетичних сценаріїв розвитку на основі опрацювання 3-х напрямків розвитку тенденцій та впливу зовнішніх факторів (наприклад, PESTLE аналізу):  

• Позитивний сценарій – картина майбутнього, за умови, що всі зовнішні фактори та тенденції впливають на громаду позитивно. 

• Негативний сценарій – картина майбутнього, за умови, що зовнішні фактори та тенденції негативно впливають на ОТГ та продовжують загострюватись. 

• Реалістичний сценарій – картина майбутнього, за умови, що все розвивається так, як і зараз або реалізуються найбільш вірогідні тенденції.   

Приклад: 

Під час роботи над концепцією просторового розвитку з метою тестування гіпотетичних напрямків розвитку команда Сторожинецької ОТГ (Чернівецька ОТГ) розробила альтернативні сценарії розвитку «Позитивний-Негативний-Реалістичний» для ключових стратегічних напрямків:  

Транскордонне співробітництво 

– Мобільність 

Формування єдиного культурного середовища для самоідентифікації 

Створення та осучаснення громадського простору 

Покращення здоров’я жителів ОТГ  

Розробка стратегічних рішень на основі аналізу сценаріїв розвитку 

Приклад: 

Під час роботи над концепцією просторового розвитку команда Щербанівської ОТГ (Полтавська область) на основі аналізу розробила гіпотези майбутнього розвитку ОТГ. Було виявлено, що одним із ключових факторів, що може вплинути на розвиток громади є побудова об’їзної дороги м. Полтави. Даний сценарій був детально пророблений. На його основі були розроблені стратегічні дії, спрямовані на мінімізацію негативного впливу появи нової інфраструктури.