PESTLE

PESTLE аналіз є важливою частиною дослідження, оскільки він враховує всі сфери життєдіяльності. Цей інструмент особливо важливий при визначенні можливих сценаріїв розвитку. Унікальною рисою PESTLEаналізу є те, що він орієнтований на зовнішні фактори впливу.

PESTLE аналіз як інструмент стратегічного аналізу ОТГ

PESTLE аналіз – один з інструментів стратегічного аналізу, що застосовується для розробки можливих сценаріїв розвитку ОТГ. Даний інструмент використовується спільно з іншими стратегічними інструментами, у тому числі SWOT – аналізом. Послідовне використання цих інструментів можуть дати чітке розуміння ситуації та пов’язаних із цим внутрішніх та зовнішніх факторів. PESTLE – аналіз зовнішніх факторів макросередовища у 6 сферах (політичній, економічній, соціальній, технологічній, правовій, екологічній), що мають або можуть мати вплив на функціонування ОТГ. 

Частіше використовується скорочена форма даного інструменту, що має назву PEST, але для більш повного аналізу варто застосовувати розширену версію — PESTLE. 

пест_1

Політичні фактори (P): 

До цієї групи належать всі фактори, на які уряд має, або може мати вплив. Сюди можна віднести державну політику, політичну стабільність чи нестабільність, корупцію, зовнішньоторговельну політику, податкову політику, трудове законодавство, екологічне законодавство. Крім того, уряд може мати глибокий вплив на систему освіти, інфраструктуру та охорону здоров’я.

Економічні фактори (Е): 

До факторів відносяться економічне зростання, курси валют, темпи інфляції, процентні ставки, наявний дохід мешканців та рівні безробіття, зміни у доходах публічного та приватного секторів. Ці фактори можуть мати прямий чи опосередкований довгостроковий вплив на розвиток ОТГ, оскільки вони впливають на спроможність мешканців та ОТГ в цілому. 

Соціальні фактори (S): 

Цей вимір зовнішнього середовища відображає демографічні характеристики, норми, звичаї та цінності населення ОТГ. Це фактори, що враховують тенденції зміни населення, такі як темпи приросту населення, міграційні процеси, розподіл за віком, розподіл доходів, ставлення до кар’єри, рівень освіти різних груп населення, наголос на безпеці, свідомість здоров’я, спосіб життя та культурні бар’єри. 

Технологічні фактори (Т): 

Ці фактори стосуються інновацій у технологіях, які можуть сприятливо чи несприятливо впливати на різні галузі розвитку. Це стосується рівня інновацій, автоматизації, досліджень та розробок, технологічних змін та обсягу технологічної обізнаності, якою володіють мешканці/ки ОТГ. Знання тенденцій змін, що відбувається з технологіями, дає можливість передбачити, які дії потрібно зробити для зменшення негативного впливу на ситуацію у громаді.

Правові фактори (L): 

Хоча ці фактори можуть дещо збігатися з політичними факторами, вони включають більш конкретні закони, такі як закони про охорону здоров’я та безпеку, законодавство про права людини, антимонопольне законодавство, земельне законодавство, закони про працю, закони про захист прав споживачів, та інші. Рекомендується мати юриста/ку або адвоката/ку, який може допомогти з визначенням законів, що мають найбільший вплив на функціонування ОТГ.

Фактори навколишнього середовища (екологічні фактори) (Е): 

Екологічні фактори набули важливого значення через швидко зростаюче атмосферне забруднення. До таких факторів належать базові екологічні аспекти, такі як погода, клімат, зміна клімату, зміни в навколишньому середовищі, які можуть особливо впливати на галузі, такі як туризм, сільське господарство, мобільність. Крім того, обізнаність про потенційні наслідки зміни клімату допоможе перебачити негативний вплив на функціонування компаній, що зайняті у сфері сільського господарства.

Процес проведення PESTLE-аналізу складається з наступних кроків

Виокремлення факторів, що знаходяться не під контролем громади і можуть вплинути на її дяльність.
Збір
інформації по динаміці та характеру зміни кожного фактору.

Оцінка ступеню впливу кожного фактора. 

Оцінка ймовірності зміни факторів у майбутньому. 

Оцінка впливу факторів із врахуванням імовірності їх змін.

Виокремлення можливих наслідків або зміни кожного фактору.

Результат PESTLE-аналізу дасть більш чітке розуміння зовнішнього середовища та дозволить оцінити потенційні ризики, з якими можна зіштовхнутися у майбутньому. 

Результат аналізу необхідно враховувати при розробці можливих сценаріїв розвитку ОТГ, а також при складанні повної картини потенціалів для розвитку та ризиків, що можуть йому перешкоджати. 

Рекомендації по проведенню PESTLЕ-аналізу: 

Основною метою PESTLEаналізу є визначення факторів, що мають або можуть мати вплив на функціонування ОТГ. Тому не на стільки важливо до якої категорії віднести той чи інший фактор, а важливо саме виявлення факторів та їх оцінка. Наприклад, не важливо, куди віднести фактор потенційні зміни в законодавстві, до політичних чи правових факторів, а важливо визначити вплив даного фактору на функціонування ОТГ. 

Під час проведення PESTLEаналізу необхідно намагатись не лише робити опис та оцінку факторів, а і прогнозувати їх зміни на 3-5 років. Саме ця оцінка впливу факторів у довгостроковій перспективі дозволить застосувати дані результати для формування стратегій розвитку ОТГ. Саме тому дуже важливим є те, щоб у проведені PESTLEаналізу брали участь кваліфіковані фахівці/чині  відповідних сфер. 

Під час розробки PESTLEаналізу необхідно детально описати  ключові тенденції на 3-5 років по кожному фактору. Вплив деяких факторів може виявитися доволі вагомим, інші ж можуть взагалі не мати жодного значення. Слід виокремити ті фактори, що можуть прямо вплинути на функціонування ОТГ, та систематизувати їх за ознакою значимості для досягнення бажаних цілей розвитку. Після цього починається етап розробки стратегічних дій, які можуть зменшити негативний вплив фактора на функціонування ОТГ або максимально використати позитивний вплив фактора як можливість для розвитку громади.. 

Приклади врахування декількох факторів PESTLE-аналізу: 

Технологічний фактор – Розвиток сучасних технологій 

 

Сучасні технології дозволяють працювати віддалено від місця роботи і це є можливістю для громад, що мають рекреаційний потенціал та розвинену інфраструктуру. Такі громади можуть стати привабливими для людей, що бажають поєднувати відпочинок та роботу протягом тривалого часу, протягом сезону наприклад влітку. Для таких людей необхідно забезпечити необхідну інфраструктуру та якість середовища. Громади можуть залучати таких людей і відповідно продовжувати розвиватися як приємне місце для життя 

Соціальний фактор – Тенденція старіння населення 

В Україні є тенденція старіння населення, і при цьому підтримка людей похилого віку з боку держави майже відсутня. Ця тенденція особливо гостро проявляється у сільській місцевості, тому дуже важливо це враховувати при плануванні розвитку ОТГ. На територіях ОТГ часто є приміщення, такі як центри захисту та опіки, або такі, що можуть бути переобладнані у центри для літніх людей. Потенціал розвитку центрів і приваблення інвестицій на основі цього проекту є у громад, що розташовані біля великого міста, оскільки у містах є проблеми з браком центрів для опіки літніх людей. Проблема неспроможності центру літніх людей вирішується за рахунок державно-приватного партнерства. Таким чином у громаді можна заснувати центри для опіки за літніми людьми, які будуть надавати платні послуги тим, хто може заплатити і одночасно забезпечать потреби літніх людей у громаді. Більше того, якщо створити зручні громадські простори навколо, а також реалізувати підхід соціальної інтеграції різних груп населення, то цей центр з одного боку буде привабливим для проведення часу всіх мешканців/нок громади, а з іншогу боку, виконуватиме соціалізаційну функцію для людей. 

Приклад: у Дубівській ОТГ (Волинська область) є центр захисту та опіки, є велике місто поруч – Ковель, є всі умови для розвитку даного центру, але у цьому випадку необхідна кооперація між громадами для інвестування у даний проєкт, яка на даному етапі потребує діалогу. 

Приклад здійснення PESTLE-аналізу в м.Чернівці (з посібника DESPRO Стратегічне планування)