Концепція просторового
розвитку

Концепція просторового розвитку ОТГ є інструментом просторового планування.
Це документ, що відображає стратегічні напрямки розвитку території зі врахуванням всіх ключових сфер її життєдіяльності соціальну, економічну, мобільність, навколишнє середовище та ландшафт, культуру, історичну спадщину, освіту, охорону здоров’я та ін.
Розробка концепції обов’язково передбачає залучення всіх заінтересованих сторін (жителів, бізнес
у, громадськості). 

Документ розробляється базуючись на інтегрованому та стратегічному підходах до планування територій. Концепція просторового розвитку може розроблятись для різних за масштабом адміністративних одиниць: як для території ОТГ, так і для території області або окремо взятого населеного пункту. 

Концепція просторового розвитку в Україні належить до так званих неформальних документів (soft planning). Розробка та впровадження таких документів, на відміну від формальної містобудівної документації, жорстко не регулюються законодавством. 

Можливі напрямки використання концепцій просторового розвитку:

включення до стратегії розвитку ОТГ;

підґрунтя для технічних завдань з розробки містобудівної документації;

використання в ході заходів з учасницького планування та громадського залучення;

підготовка інвестиційних паспортів та пропозицій для потенційних інвесторів;

Структура концепції просторового розвитку ОТГ 

Вступ

Містить:  

мету концепції та опис етапів її створення 

опис процесу участі жителів та представників інших заінтересованих сторін у розробці концепції просторового розвитку (хто, коли та яким чином був залучений) 

інформацію про опорні документи та джерела даних, що були використані. 

Структурний аналіз

Містить:  

секторальний аналіз;

загальну аналітичну мапу, що відображає ключові тенденції розвитку;

результати PEST, SWOT та TOWS аналізу;

аналіз заінтересованих сторін;

аналіз альтернативних сценаріїв розвитку громади.

Є базою для визначення цілей майбутнього розвитку.

Просторові аспекти та взаємозалежності представляються відповідними схемами. 

«Картина майбутнього» громади (візія)

Відображає: візію, цілі та пріоритетні напрямки розвитку території 

Базується на аналізі альтернативних сценаріїв розвитку 

Представлена у вигляді схеми із текстовим описом. 

Концепція

Представлена інтегрованою мапою, що є результатом синтезу ключових напрямків розвитку та набором різноманітних тематичних схем. 

Поєднує візію та план території (наприклад, схема планування території ОТГ). 

Дорожня карта (впровадження)

Дорожня карта відповідає на питання: як? хто? і коли?  

Передбачає розробку послідовних кроків імплементації концепції. 

Складові: дорожня карта впровадження, матриця проектів, вибір фокусованої території та демонстраційних проектів. 

 Основні характеристики концепції просторового розвитку в контексті ОТГ

Координаційний інструмент

допомагає налагодити діалог між різними групами заінтересованих сторін щодо майбутнього розвитку території. Процес створення концепції є рівнозначно важливим, як і результат; 

сприяє консенсусу між різними рівнями врядування (місцевимрайоннимобласним) та всередині громади; 

дає можливість запланувати розвиток враховуючи прилеглі території: перспективний план об’єднання, сусідні населені пункти, зовнішні точки тяжіння тощо; 

гнучко реагує на зміни та пристосовується до контексту та проблематики окремої ОТГ. 

Просторове дослідження

окреслює поточну соціально-економічну ситуацію в ОТГ; 

 надає загальне бачення розвитку всієї ОТГ. Відображає зони, придатні для сталого економічного розвитку та визначає відповідні пріоритетні території. Окреслює, які елементи та території мають залишитися недоторканими або зазнати незначного розвитку чи трансформації; 

встановлює пріоритетність окремих сильних сторін (якостей, ідентичності територій) та потенціал для розвитку громади і визначає стратегії того, як об’єднана територіальна громада може скористатися певними сильними сторонами та потенціалами, при цьому подолавши проблеми та уникнувши потенційних загроз. 

Неформальний план

не несе юридичних зобов’язань для користувачів землі, однак має бути врахований органами місцевого самоврядування; 

створює аналітичну основу для формування технічних завдань на розробку містобудівної документації; 

включає створення сценаріїв розвитку соціальної та транспортної інфраструктури, екологічного аудиту та ландшафтного плану території ОТГ, а також розробку пілотних проектів залучення інвестицій. 

Запропоноване в концепції бачення просторового розвитку ОТГ має бути відображено та деталізовано у містобудівній документації, а також може слугувати основою для формування місцевої стратегії розвитку та розробки окремих проектів.

Механізм втілення концепції просторового розвитку через стратегічну та просторову документацію.

Зв’язок концепції просторового розвитку з інструментами стратегічного та просторового розвитку на різних рівнях врядування. 

В рамках програми CANactions SchoolІнтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад” були розроблені 30 Концепцій інтегрованого просторового розвитку для громад-учасниць проекту.

Постер Кіптівської ОТГ (Черкаська обл.), що відображає інтегровану концепцію просторового розвитку в поєднанні сценаріїв розвитку, розроблений для презентації результатів  CANactions School.